Loteriomat

Witamy w świecie nowoczesnych loterii promocyjnych organizowanych w galeriach handlowych. Efektem 15 lat doświadczeń, w trakcie których zorganizowaliśmy ponad 100 loterii, jest loteriomat, dzięki któremu loterie w galeriach handlowych stają się innowacyjne i atrakcyjne.

Zapewniamy kompleksową obsługę loterii: koncept kreatywny, wizualizacja, zezwolenia, organizacja losowań, oprogramowanie loteriomatu, zapewnienie obsługi, logistyka.

 

Jak to działa?

1 Uczestnicy wpisują swoje dane bezpośrednio na dotykowym ekranie loteriomatu, zgłaszając swój udział w loterii.
2 Potwierdzeniem prawa do rejestracji danych jest unikatowy kod, jaki uczestnik otrzymuje za spełnienie warunków udziału w akcji, np. za zakup za 100 zł.
3 Loteriomat drukuje lub wysyła jako wiadomość SMS potwierdzenie zgłoszenia oraz na bieżąco informuje uczestnika czy w efekcie zgłoszenia wygrał nagrodę.
4 W uzgodnionych terminach, np. co tydzień, co miesiąc, loteriomat losuje nagrodę główną lub umożliwia przeprowadzenie losowania w tradycyjny sposób podczas eventów.

 

Zakres usług

 • Kompleksowa organizacja loterii i konkursów promocyjnych
 • Przygotowywanie regulaminów
 • Pozyskiwanie zgód z Izb Celnych
 • Nadzór nad losowaniami i posiedzeniami komisji konkursowych
 • Pozyskiwanie gwarancji bankowych
 • Sporządzanie raportów z organizacji akcji
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO
 • Audyt prowadzonych akcji przed kontrolą Służby Celnej
 • Pilna pomoc doraźna podczas prowadzonej już kontroli
 • Pakowanie banknotów, monet i kart na potrzeby loterii typu instant win
 • Obsługa loterii audioteksowych

 

Jak zorganizować?

Pierwszym krokiem po ustaleniu celów, zasad, terminów, doboru nagród oraz pozostałych operacyjnych aspektów loterii promocyjnej jest przygotowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej  do Dyrektora właściwej Izby Celnej. Działanie to  na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) wymaga określenia:

 1. Określenie rodzaju loterii
 2. Nazwa i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem
 3. Dane osobowe osoby zarządzającej podmiotem występującym z wnioskiem i reprezentującej ten podmiot
 4. Określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii
 5. Określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii
 6. Bankowe gwarancje wypłaty nagród
 7. Projekt Regulaminu loterii
 8. Dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii
 9. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS

 

Załącznikami do wniosku zwyczajowo są:

 1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców dotyczący Wnioskodawcy
 2. Projekt regulaminu loterii
 3. CIT 8
 4. Sprawozdanie finansowe za zamknięty ubiegły rok obrachunkowy
 5. Oświadczenie o pochodzeniu środków przeznaczonych na urządzenie loterii z legalnego źródła
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS
 8. Kosztorys loterii

 

Drugim krokiem po uzgodnieniu z Izbą Celną finalnego kształtu regulaminu jest dokonanie opłaty 10% wartości nagród brutto niezbędnej do otrzymania zezwolenia na organizację loterii.

 

Trzecim krokiem zaś jest odbiór zezwolenia z Izby Celnej  oraz przesłanie do Naczelnika właściwego Urzędu Celnego zgłoszenia rozpoczęcia urządzania loterii promocyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.) w zw. z § 11 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. Nr 226, poz. 1820 z późn. zm.) Także ten dokument ma swoją określoną formę wynikającą z przepisów prawa oraz uzupełniony jest niezbędnymi załącznikami.

 

Powyższe trzy kroki umożliwiają rozpoczęcie prowadzenia loterii, jednakże nie wyczerpują obowiązków związanych z niezbędną dokumentacją, zaświadczeniami, ewidencjami, wewnętrznymi regulaminami oraz protokołami, jakie Organizator loterii winien przygotować, zarejestrować i posiadać.  Także zakończenie loterii wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych czynności wymaganych prawem w terminach liczonych zarówno od momentu zakończenia loterii, jak również związanych z zakończeniem roku kalendarzowego.

 Skontaktuj się z Dawidem Łuciukiem,
Managerem ds. Sprzedaży

pod adresem:
dawid.luciuk@i360.com.pl

bądź telefonicznie:
+48 600 534 631.